Offentliggörande erbjudandehandling Capilon - in Swedish only

27 Feb, 2012

Verdane Intressenter offentliggör erbjudandehandling avseende kontanterbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon. För att läsa erbjudandehandlingen, klicka på pdf:n.

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon.pdf     3684 Kb

Capilon anmälningssedel aktieägare.pdf     216 Kb

Capilon anmälningssedel konvertibelinnehavare.pdf     216 Kb


Pressmeddelandet är återgivet nedan.


Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 27 februari 2012

Verdane Intressenter offentliggör erbjudandehandling avseende kontanterbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon

Erbjudandehandlingen avseende Verdane Capital VII Intressenter AB (”Verdane Intressenter”), ett helägt dotterbolag till Verdane Capital VII K/S (”Verdane Capital VII”), rekommenderade kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB (”Capilon”) om förvärv av samtliga aktier och konvertibler i Capilon har idag publicerats på Verdane Capital VII:s hemsida www.verdanecapital.com, på Capilons hemsida www.capilon.se, på Aktieinvest FK:s hemsida www.aktieinvest.se samt på Redeyes hemsida www.www.redeye.se.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel kommer att distribueras till innehavare av aktier och konvertibler i Capilon vars aktier och/eller konvertibler är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 24 februari 2012. Då innehavare av aktier och konvertibler i Capilon vars aktier och/eller konvertibler är förvaltarregistrerade inte automatiskt erhåller erbjudandehandlingen bör sådan aktieägare och konvertibelinnehavare för erhållande av erbjudandehandlingen i första hand hämta den via någon av ovan nämnda webbplatser. Förvaltarregistrerade ägare ska anmäla sin accept via sina respektive förvaltare.

Erbjudandehandlingen hålls även tillgänglig hos Aktieinvest FK, Rådmansgatan 70A, Stockholm och hos Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Stockholm.

Acceptperiod för Erbjudandet inleds den 29 februari 2012 och löper till och med den 21 mars 2012. Beräknat datum för start av utbetalning av vederlag är 30 mars 2012.

Verdane Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Verdane Intressenter kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet och/eller senareläggning av redovisning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Verdane Capital VII Intressenter AB
Styrelsen
_________________________
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 februari 2012 kl 14.00.
För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till Per Nordlander, styrelseledamot i Verdane Intressenter och partner vid Verdane Capital Advisors, som är rådgivare till Verdane Capital VII och Verdane Intressenter

Mobil:  + 46 (0)708 214 692
E-post: per.nordlander @ verdanecapital.com