Verdane Intressenter offentliggör tillägg till erbjudandehandling

2 Mar, 2012

Verdane Intressenter offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende kontanterbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon. Se pressmeddelande nedan och klicka på pdf för tillgång till dokumentet.

Tillägg till erbjudandet Capilon.pdf     6844 Kb


Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
 
Pressmeddelande den 2 mars 2012

Verdane Intressenter offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende kontanterbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Verdane Capital VII Intressenter AB (”Verdane Intressenter”), ett helägt dotterbolag till Verdane Capital VII K/S (”Verdane Capital VII”), rekommenderade kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB (”Capilon”) om förvärv av samtliga aktier och konvertibler i Capilon har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Verdane Capital VII:s hemsida www.verdanecapital.com, på Aktieinvest FK:s hemsida www.aktieinvest.se samt på Redeyes hemsida www.redeye.se.

Verdane Intressenter offentliggjorde Erbjudandet den 17 februari 2012 och den 27 februari 2012 offentliggjordes erbjudandehandling. Verdane Intressenter har idag offentliggjort ett tillägg till erbjudandehandlingen med anledning av offentliggörandet av Capilons bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011 den 2 mars 2012.
Tillägget skall läsas tillsammans med erbjudandehandlingen. Aktieägare som accepterat Erbjudandet har enligt tillämpliga regler rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av tillägget och i övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet under de förutsättningar som framgår av erbjudandehandlingen. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen och tillägget.

Tillägget samt erbjudandehandlingen finns tillgängligt på ovan nämnda hemsidor samt hålls tillgängligt hos Aktieinvest FK, Rådmansgatan 70A, Stockholm och hos Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Stockholm. Tillägget kommer inte, som den ursprungliga erbjudandehandlingen, att automatiskt distribueras till aktieägare och innehavare av konvertibler i Capilon, men dessa har alltid rätt att på begäran till Verdane Capital VII/Verdane Intressenter, Aktieinvest FK eller Redeye, kostnadsfritt erhålla en papperskopia av såväl den ursprungliga erbjudandehandlingen som av tillägget.

Acceptperiod för Erbjudandet inleddes den 29 februari 2012 och löper till och med den 21 mars 2012. Beräknat datum för start av utbetalning av vederlag är 30 mars 2012.
 
Verdane Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Verdane Intressenter kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet och/eller senareläggning av redovisning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Verdane Capital VII Intressenter AB
Styrelsen
_____________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 mars 2012 kl 14.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till Per Nordlander, styrelseledamot i Verdane Intressenter och partner vid Verdane Capital Advisors, som är rådgivare till Verdane Capital VII och Verdane Intressenter

Mobil:  + 46 (0)708 214 692
E-post: per.nordlander@verdanecapital.com