Verdane Intressenter fullföljer erbjudandet i Capilon

23 Mar, 2012

Verdane Intressenter fullföljer erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon och förlänger acceptfristen. Läs pressmeddelandet nedan eller klicka på pdf:en.

Verdane Intressenter fullfoljer erbjudandet i Capilon.pdf     108 Kb

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 23 mars 2012 08:30

Verdane Intressenter fullföljer erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon och förlänger acceptfristen
  • Verdane Intressenter fullföljer Erbjudandet till aktieägare och konvertibelinnehavare i Capilon och förklarar Erbjudandet ovillkorat. 
     
  • Aktieägare och konvertibelinnehavare representerandes, såvitt gäller aktierna, cirka 96,1 procent av samtliga utestående aktier och röster och, såvitt gäller konvertiblerna, cirka 97,8 procent av samtliga utestående konvertibler, och aktierna och konvertiblerna sammantaget, cirka 96,6 procent av det fullt utspädda antalet aktier och röster i Capilon, har accepterat Erbjudandet. 
     
  • Redovisning av vederlag förväntas påbörjas den 30 mars 2012. 
     
  • Acceptperioden förlängs till och med den 30 mars 2012 för att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare och konvertibelinnehavare som ännu inte har accepterat Erbjudandet.
Verdane Capital VII Intressenter AB (”Verdane Intressenter”), ett helägt dotterbolag till Verdane Capital VII K/S, offentliggjorde den 17 februari 2012 ett erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB (”Capilon”) om förvärv av samtliga aktier och konvertibler i Capilon mot en kontant ersättning om 29 kronor per aktie samt 29 kronor per konvertibel tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen då Verdane Intressenter offentliggör att man fullföljer Erbjudandet. Upplupen ränta för en konvertibel om nominellt 22 kronor uppgår per dagens datum till 79 öre[1] och det sammanlagda vederlaget för en konvertibel kommer därför att uppgå till 29,79 kronor. Acceptperioden för Erbjudandet löpte från och med den 29 februari 2012 till och med den 21 mars 2012.

Aktieägare och konvertibelinnehavare representerandes 4 199 786 aktier och konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 41 722 222 kronor, motsvarande 1 896 464 konvertibler[2] om nominellt 22 kronor per konvertibel, i Capilon har accepterat Erbjudandet, motsvarande, såvitt gäller aktierna, cirka 96,1 procent av samtliga utestående aktier och röster och, såvitt gäller konvertiblerna, cirka 97,8 procent av samtliga utestående konvertibler, och aktierna och konvertiblerna sammantaget, cirka 96,7 procent av det fullt utspädda antalet aktier och röster i Capilon. Dessa siffror motsvarar också Verdane Intressenters sammanlagda ägande i Capilon då Verdane Intressenter inte innehade aktier eller konvertibler i Capilon före Erbjudandets offentliggörande och inte heller har förvärvat aktier eller konvertibler utanför Erbjudandet.

Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är uppfyllda och Verdane Intressenter har följaktligen idag beslutat att fullfölja Erbjudandet. Redovisning av vederlag för de aktieägare och konvertibelinnehavare som har accepterat Erbjudandet under den initiala acceptperioden förväntas påbörjas enligt vad som tidigare har kommunicerats, det vill säga den 30 mars 2012.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare och konvertibelinnehavare som ännu inte har accepterat Erbjudandet har Verdane Intressenter även beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 30 mars 2012. Erläggande av vederlag till de aktieägare och konvertibelinnehavare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 4 april 2012. Verdane Intressenter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare och konvertibelinnehavare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.
Verdane Intressenter kan komma att förvärva aktier och/eller konvertibler över marknaden under den förlängda acceptfristen.

Verdane Intressenter avser att inom kort påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och konvertibler i Capilon samt verka för en avnotering av Capilons aktier och konvertibler från NASDAQ OMX First North.

Verdane Intressenter har anlitat Redeye AB som finansiell rådgivare och Andulf Advokat samt Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare.

Stockholm den 23 mars 2012

Verdane Capital VII Intressenter AB
Styrelsen
_________________________
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 mars 2012 kl 08:30.
För ytterligare information hänvisas till Per Nordlander, styrelseordförande i Verdane Intressenter och partner vid
Verdane Capital Advisors, som är rådgivare till Verdane Capital VII och Verdane Intressenter

Mobil:  + 46 (0)708 214 692
E-post: per.nordlander@verdanecapital.com


[1] 22*0,09*(144/360)=0,79 kronor
[2] Avrundat neråt till närmast hela antal konvertibler om nominellt 22 kronor