Utgång av acceptfrist Capilon

3 Apr, 2012

Verdane Intressenter innehar cirka 97,1 procent av aktierna och cirka 98,2 procent av konvertiblerna i Capilon efter den slutliga acceptfristens utgång. Läs pressmeddelandet nedan eller klicka på pdf:en.

Redovisningspressmeddelande.pdf     118 Kb

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 3 april 2012 08:45

Verdane Intressenter innehar cirka 97,1 procent av aktierna och cirka 98,2 procent av konvertiblerna i Capilon efter den slutliga acceptfristens utgång
  • Aktieägare och konvertibelinnehavare representerandes, såvitt gäller aktierna, cirka 97,1 procent av samtliga utestående aktier och röster och, såvitt gäller konvertiblerna, cirka 98,2 procent av samtliga utestående konvertibler, och aktierna och konvertiblerna sammantaget, cirka 97,4 procent av det fullt utspädda antalet aktier och röster i Capilon, har accepterat Erbjudandet. 
     
  • Redovisning av vederlag förväntas påbörjas den 4 april 2012. 
     
  • Ytterligare förlängning av acceptperioden kommer inte att ske.
Verdane Capital VII Intressenter AB (”Verdane Intressenter”), ett helägt dotterbolag till Verdane Capital VII K/S, offentliggjorde den 17 februari 2012 ett erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB (”Capilon”) om förvärv av samtliga aktier och konvertibler i Capilon. Erbjudandet har under den förlängda acceptfristen, som avslutades den 30 mars 2012, accepterats av aktieägare och konvertibelinnehavare representerandes 40 442 aktier och konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 140 955 kronor, motsvarande 6 407 konvertibler1, i Capilon, vilket motsvarar, såvitt gäller aktierna, cirka 0,9 procent av samtliga utestående aktier och röster och, såvitt gäller konvertiblerna, cirka 0,3 procent av samtliga utestående konvertibler.

Ytterligare förlängning av acceptperioden kommer inte att ske.

Sammanlagt har aktieägare och konvertibelinnehavare representerandes 4 240 228 aktier och konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 41 863 177 kronor, motsvarande 1 902 871 konvertibler1, i Capilon accepterat Erbjudandet, motsvarande, såvitt gäller aktierna, cirka 97,1 procent av samtliga utestående aktier och, såvitt gäller konvertiblerna, cirka 98,2 procent av samtliga utestående konvertibler, och aktierna och konvertiblerna sammantaget, cirka 97,4 procent av det fullt utspädda antalet aktier och röster i Capilon. Dessa siffror motsvarar också Verdane Intressenters sammanlagda ägande i Capilon då Verdane Intressenter inte innehade aktier eller konvertibler i Capilon före Erbjudandets offentliggörande och inte heller har förvärvat aktier eller konvertibler utanför Erbjudandet.

Redovisning av vederlag för de aktieägare och konvertibelinnehavare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas enligt vad som tidigare har kommunicerats, det vill säga den 4 april 2012.
 
Såsom också tidigare har kommuniceras avser Verdane Intressenter att inom kort påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och konvertibler i Capilon samt verka för en avnotering av Capilons aktier och konvertibler från NASDAQ OMX First North.

Stockholm den 3 april 2012        
Verdane Capital VII Intressenter AB
Styrelsen
_________________________
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl 08:45.

För ytterligare information hänvisas till Per Nordlander, styrelseordförande i Verdane Intressenter och partner vid Verdane Capital Advisors, som är rådgivare till Verdane Capital VII och Verdane Intressenter

Mobil:  + 46 (0)708 214 692
E-post: per.nordlander@verdanecapital.com


[1]   Avrundat neråt till närmast hela antal konvertibler om nominellt 22 kronor